Afsnit 8

Novelle: Jespers historie – Blodsbrødre
Tegneserie: Skærtorsdag – Matthæusevangeliet 26,17-75

Målformulering
Med udgangspunkt i først novellens tematik og derefter en gennemgang af tegneserien er det målet at vise, hvordan Jesus giver sig selv hen for at frelse andre. Det virkeliggøres gennem beskæftigelse med blodet som virkelighed og symbol. Såvel bibeltekst som tegneserie og novelle foregår inden for en eksplicit drenge/mandeverden og det kønsmæssige aspekt kan fastholdes i undervisningen.

Bibelteksten
Den bibelske tekst til denne lektion er ikke blot lang, men også særdeles kompakt med flere store temaer: Jesus’ suverænitet på den ene side og hans (blodige) offer på den anden; en gammel pagt, som nu bliver erstattet af en ny; symbolerne vin og brød i relation til blod og krop – for nu at nævne de mest centrale. Stort set alle temaerne kredser om Jesus og hans forhold til disciplene. Teksten lægger sig mellem fortællingen om kvinden, der salver Jesus i Betania før påskemåltidet, kvinderne på Golgata og ved graven efter korsfæstelsen.

Teksten begynder, da de skal til at fejre påskemåltid sammen. Jesus sender disciplene ind i byen (Jerusalem) for at forberede påskemåltidet. Han omtaler sig selv som læreren i forhold til disciplene, og det ligger på linje med et gennemgående aspekt ved teksten: Jesus’ suverænitet. Han ved, hvad der foregår, og har indsigt i sin egen videre skæbne (v. 18 og v. 29). Dialogen med Judas understreger det og signalerer, at her er der tale om en større plan, der allerede er bestemt (af Gud).

Det konkrete måltid skrider formodentlig frem efter jødisk tradition: Husfaderen (Jesus) har takket Gud for festen og de har drukket måltidets første bæger. Hver af de forskellige forretter har deres symbolske betydning. Det andet bæger skænkes op, mens fortællingen om udvandringen fra Egypten reciteres og der synges salmer (man sang med stor sandsynlighed det, som i dag er Sl 113-118 i Det Gamle Testamente). Efter en takkebøn for de usyrede brød, spises hovedretten, som er påskelammet.

Matthæus fortæller ikke noget videre om dette måltid, men hans beretning forudsætter det som kulisse. Mange fortolkere mener, at indstiftelsen af nadveren sætter ind ved takkebønnen for det usyrede brød. Når Matthæus taler om pagt og blod, kan han altså trække på en hel jødisk tradition: den gamle pagt og blodet som et centralt symbol i jødisk påsketradition (2 Mos 24,8). Det er forklaringen på, at disciplene synes at forstå det udtryk, Jesus bruger om vinen i det bæger, han løfter ved måltidet (Matt 26,28): ”pagtens blod”. Sådan står der også i tegneserien og i den autoriserede oversættelse af Bibelen, 1992, mens der i Den Nye Aftale, 2007, oversættes med: ”med mit blod indstifter Gud en ny aftale”.

Fortolkere har peget på, at der ikke er nogen bebrejdende tone at spore i Matthæusteksten, alene konstatering af, at alt går uafvendelig mod katastrofen.

Tegneserien
Tegneserien har overskriften: Skærtorsdag, hvilket betyder ”den rene torsdag”. Tematisk lægges hovedvægten her på venskab og forræderi i forholdet mellem Jesus og disciplene. Tegneserien har to dele, fordelt ligeligt over de to sider i bogen: indenfor omkring måltidet (s. 74) og udenfor på (Olie)bjerget og i (Getsemane)haven.

Vi begynder med måltidet, hvor alle er sammen uden at man på tegningen kan se, hvem der er Jesus. Først med de sidste billeder på siden, da han slutter den nye pagt, kan vi se, hvem der er Jesus ved bordet. Måltidet synes først harmonisk, tegnet i varme farver, men afbrydes dramatisk med et nærbillede af Jesus, der forudsiger, at en af disciplene vil forråde ham. Disciplene tegnes både her, på bjerget og i haven i samlet flok eller i mindre grupper, aldrig enkeltvis. Dog tegnes Peters fortvivlelse over at have fornægtet Jesus på det sidste billede i et dramatisk nærbillede.

Tegneserien bevæger sig i form og farvevalg fra det nærmest hyggelige påskemåltid (varme farver) til katastrofen (mørke blålige farver). Undervisningen kan følge denne udvikling bl.a. ud fra en diskussion af Peter på de sidste to billeder: Hvad sker der med Peter i løbet af fortællingen?

Novellen
Novellens hovedtema er blodet som symbol på venskab. Ligesom i bibelteksten tematiseres venskab og forræderi, men det er tydeligvis blodet som symbol og realitet fra nadveren, der har inspireret forfatteren.

Også i novellen er vi blandt det maskuline køn: To drenge har beseglet deres venskab ved at blande blod i bogstaveligste forstand og vel også i overført betydning. Men venskabet sættes på prøve og først til sidst finder drengene hinanden igen.

Tematikken om blodet står stærkt, fordi det her i novellen ikke alene er symbolsk men også helt konkret drengenes eget blod. Herved rammer novellen noget centralt i forståelsen af den kristne nadver, som jo også er både et rigtigt måltid og et måltid med stor symbolsk betydning. I nadveren giver Jesus sig selv hen for at frelse mennesker. Men vejen dertil går over forræderi og skuffelse som både et grundlæggende livsvilkår og som en del af Guds overordnede frelsesplan. Ikke mindst Judaskysset rummer denne dobbelthed.

Temaer i undervisningen
Som nævnt er den bibelske tekst lang og kompleks, og novellen og tegneserien samler nogle af temaerne op men hver med deres fokus. Som underviser er man nødt til at foretage valg og fravalg af tematikker. Her er en liste med forskellige temaer fra tegneserien, som undervisningen kan bygges op ud fra:

1. Påskemåltidet. Her lægges vægten på det historiske og på påskemåltidets betydning i jødisk sammenhæng som baggrund for den kristne nadver.

2. Jesus og disciplene: Judas’ forræderi og Peters fornægtelse. Her lægges vægten på det almenmenneskelige i fortællingens skikkelser, det bagvedliggende menneskesyn med dets psykologiske og eksistentielle spørgsmål og svar.

3. Jesus’ suverænitet: Han ved alt, men alligevel går det uafvendeligt mod katastrofen. Her sættes fokus på Gudsbegrebet, nærmere bestemt hvordan Jesus som Kristus og Guds søn har fuldstændig indsigt i Guds plan og samtidig giver sig hen for at frelse andre.

4. Nadveren: brød og vin, blod og krop. Her sættes fokus på blodet som virkelighed og symbol.

Undervisningsforslag
Dette undervisningsforslag følger især tema 4.

1. Indledning f.eks. med fælles sang/salme og Fadervor.

2. Undervisningen kan starte med, at læreren skær sig (lidt!) i hånden, blot lige nok til at det bløder. Det efterfølges af en kort samtale omkring f.eks. følgende: blod som personligt, blod som forbundet med smerte, blod som forbundet med liv og troskab.

3. Novellen læses op, den kan også genfortælles i kortere form, hvis man vælger kun at afsætte én lektion.

4. Bed eleverne om i mindre grupper at lave et lille teaterstykke (5 min.) om dengang Bjørn og Jesper blev blodsbrødre. Hvad skete der, og hvad kan de have sagt (er ikke med i novellen men forudsættes). Efter lodtrækning spilles et af stykkerne.

5. Tegneserien inddrages. Alle læser den hver for sig, gerne således, at de hver især på forhånd har valgt et sted i rummet, som de i særlig grad mener, vil være velegnet til at læse denne historie (som de endnu ikke kender, men kun har en anelse om via novellen og den smule, de måske har smugkigget).

6. Derefter fokuseres på enkelte billeder som evt. præsenteres via projekter, se Billedmateriale til Marsmanden.
- Vis s. 74 billede nr. 6: Pagtens blod. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: Hvad handler billedet om? Hvad har det med blod at gøre? Er der nogen sammenhæng med det, vi hører om i novellen?
- Vis s. 75 billede nr. 6: Judaskysset. Samtale evt. ud fra følgende spørgsmål: Hvorfor forråder Judas Jesus? Kunne han have ladet være?

Forslag til salmer
Når jeg er træt og modet svigter, DDS 658

Gertrud Yde Iversen